Vážení rodiče,

 

Letos stejně jako v minulých letech plánujeme Letní skautský tábor (LST).

Plánování tábora a jeho průběh je vázán na okolnosti, které je třeba znát předem, a to je hlavně počet a věkové rozložení účastníků tábora. Také kapacita tábora je omezená. Z tohoto důvodu potřebujeme závazně vědět s dostatečným předstihem, kdo má zájem se tábora zúčastnit, abychom mohli vše zajistit a připravit co nejlépe.

Zároveň s přípravou tábora vznikají náklady, které musí být uhrazeny bez ohledu na počet účastníků. Jde zejména o pronájem tábořiště, dopravu zavazadel, nákup výstroje, vybavení lékárniček atd.  

Také trvanlivé potraviny kupujeme za výhodné ceny již nějakou dobu před odjezdem na tábor. Případným odhlášením účastníka během příprav tábora se tyto náklady nesníží, ale zůstávají a musí být uhrazeny.

Z tohoto důvodu jsme pro letošní rok do přihlášky zahrnuli následující stornovací podmínky.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že si vaše děti s námi tábor užijí od začátku do konce :-)

Díky vašim včasným přihláškám a platbám můžeme vytvářet kvalitní 14-denní program v krásném prostředí pro vaše děti za přijatelnou cenu :-)


 

Pravidla registrace na LT Tamatea Vrbátky

 

Registrace/Přihláška na LT

 

Přihlášku na LST je nutné podat písemně se souhlasem zákonných zástupců dítěte nejpozději do 1.3. daného roku. Přihlášku je možné získat v tištěné podobě nebo stáhnout ze stránek přístavu Tamatea. V přihlášce musí být vyplněny všechny náležitosti.

Přihlašují-li zákonní zástupci na LT přístavu Tamatea děti neregistrované v oddílech Junák-český skaut z.s. je celková cena navýšena o 15%.

 

Úhrada za LT

Zákonní zástupci se zavazují uhradit cenu tábora v řádných termínech.

Cena za LT je vyhlašovaná ročně , nejpozději  k 15.1. daného roku.

a)    Záloha ve výši 1000,- Kč  je splatná do 30.4. daného roku  na účet přístavu Tamatea Vrbátky č.ú.: 2900527915 / 2010.

b)    Doplatek ceny tábora do 20.6.daného roku na výše zmíněný účet.

c)    Jiné - náhradní termíny plateb je nutné dohodnout individuálně.

 

Způsob zrušení registrace

Zrušení registrace na letní skautský tábor lze provést pouze písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy zákonného zástupce zadané při registraci, na e-mailovou adresu pristavtamatea@gmail.com. V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.

 

Storno podmínky

 

Dojde-li ke zrušení registrace na LST :

 

a)    více než dva měsíce před dnem odjezdu na tábor, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora

(např. je-li dnem odjezdu na tábor sobota 18.7., dva měsíce před tímto termínem doba do 18.5. (včetně))

 

b)    více než jeden měsíc před  dnem odjezdu na tábor, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny tábora

(např. je-li dnem odjezdu na tábor sobota 18.7., jeden měsíc před tímto termínem doba do 18.6. (včetně))

 

c)    více než 14 dní před dnem odjezdu na tábor činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora.

(např. je-li dnem odjezdu na tábor sobota 18.7., 14 dní před odjezdem je sobota 4.7. (včetně))d)    méně než 14 dní před odjezdem na tábor činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora

e)    nenastoupí-li dítě na tábor v den odjezdu, činí stornovací poplatek částku ve výši   100% z celkové ceny tábora

f)     V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká zákonným zástupcům dítěte nárok na vrácení zaplacené ceny ani její poměrnou část. K předčasnému ukončení pobytu účastníka může dojít v případě opakovaných či velmi vážných kázeňských přestupků dítěte. V takovém případě si zákonný zástupce na vlastní náklady zajistí odvoz dítěte z místa tábořiště.

g)    V případě zrušení registrace na tábor z důvodu vážné nemoci znemožňující účast dítěte na táboře jeden měsíc a méně před dnem odjezdu na tábor činí storno poplatek 1000,- Kč.

Neúčast z důvodu nemoci je nutné doložit potvrzením od lékaře, případně lékařskou zprávu. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, jsou organizátoři povinni vrátit poměrnou část zaplacené ceny za jednotlivé dny neúčasti. V případě nedoložení potvrzení nebo lékařské zprávy se storno podmínky řídí výše zmíněnými body storno podmínek.

a)    Organizátoři se zavazují vrátit poměrnou část ceny dle výše zmíněných storno podmínek v termínu do 14 dnů od ukončení tábora.

 

Za přístav Tamatea Vrbátky

 

Kapitánka přístavu.